Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosť zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy

uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Galéria Velvet

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového portálu:

Ing. Ľuboš Babarík - WELL

Podzámocká 67/6

Bojnice 972 01

Slovensko

IČO: 33612145 

DIČ: 1030232104

Zodpovedná osoba a kontakt:

Jana Vargová

Mobil: +421 914 322 931

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Galéria Velvet 

Hurbanovo námestie 46 

972 01 Bojnice

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 11.00 - 18.00 hod
Sobota - Nedeľa:   13.00 - 18.00 hod

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je Návrhom kúpnej zmluvy a samotná Kúpna zmluva je uzatvorená

momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom /záväzným

potvrdením objednávky zo strany predávajúceho/. Od tohto momentu medzi kupujúcim a

predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením Kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami

a s nimi aj súhlasí v plnom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným

spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak ako bolo uvedené v čase

objednávky, adekvátne tovar zabaliť a odoslať v dohodnutej lehote. Tovar, ktorý máme skladom

posielame max. do 24 hodín (v rámci pracovných dní) od realizovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už

nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru, alebo v dôsledku nemožnosti

získania objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite

kontaktovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom, za účelom dohody o ďalšom postupe. V

prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená

späť na jeho účet do 15 pracovných dní, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,

resp. zásielkovou službou, taktiež za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou

dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci berie na vedomie možné farebné odchýlky jednotlivých farebných odtieňov prezentovaných

diel na stránke, oproti originálu (skreslenie môže nastať pri odlišnom farebnom nastavení monitora,

zobrazovacej schopnosti zariadenia a pod.).

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej

expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná,

môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí

objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar

nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre

potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak

komerčne využívané

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín od realizácie objednávky, považujeme objednávku za

zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Je nevyhnutné uviesť Vaše

meno, e-mail a číslo objednávky. Ak ste za objednávku zaplatili, uveďte prosím číslo účtu na ktoré

Vám vrátime do 15 pracovných dní peniaze, alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom.

Spôsob platby

Pre všetok tovar platí cena, ktorá je zobrazená na stránke www.velvet.sk v čase objednávania tovaru.

Na stránke si pri objednávke tovaru môžete vybrať z nasledovných spôsobov platby:

Platba bankovým prevodom - pri platbe je potrebné vždy uviesť číslo Vašej objednávky ako variabilný

symbol. Platbu môžete realizovať na základe zálohovej faktúry doručenej na Vašu emailovú adresu

jedným zo spôsobov: 

1. prevodom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou. 

2. vkladom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou.

Internet - bankingom (Slovenská sporiteľňa a.s.)  

Dobierka - objednávku Vám pošleme Vami preferovaným spôsobom (Poštový kuriér, ........) na Vami

zvolenú dodaciu adresu. Za objednávku platíte až po prijatí faktúry za tovar. Dobierkou je možné

platiť len pri dodaní tovaru kuriérskou službou.

Platba v hotovosti - platí len pri osobnom odbere

Doručenie zásielky

Pri objednávke tovaru si kupujúci vyberá spôsob doručenia. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do

viacerých balíkov, cena poštovného však zostáva bezo zmeny. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí

s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra alebo z pošty bez

predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na

náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie

objednávky.

Pri preberaní balíka od dopravcu skontrolujte starostlivo obal zásielky. Akékoľvek prípadné

poškodenie obalu (diery, šrámy, pokrčené rohy atď.) hláste prosím vodičovi prepravnej spoločnosti a

nechajte si zapísať stav balíka do preberacieho protokolu. Po prevzatí skontrolujte doručenú zásielku.

Kým sa nepresvedčíte, že nedošlo k poškodeniu tovaru, nezbavujte sa obalu v ktorom tovar dorazil.

Pri nezachovaní pôvodného obalu nie je možné prípadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za

škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je

možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Doručenie zásielky realizujeme prostredníctvom dvoch prepravných spoločností a to:

Slovenská pošta – Expres kuriér - Zásielka je zvyčajne doručená do nasledujúceho pracovného dňa od

odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Cena dobierky je 1,20 €. Ceny

prepravy sa odvíjajú od hmotnosti zásielky (cena prepravy je vrátane poistenia zásielky):

od 0 do 1 kg                4,50 EUR

od 1 do 3 kg                4,90 EUR

od 3 do 5 kg               5,30 EUR

od 5 do 10 kg              5,70 EUR

od 10 do 15 kg             6,10 EUR

od 15 do 20 kg            6,50 EUR

od 20 do 25 kg           6,90 EUR

od 25 do 30 kg           7,90 EUR

Objednávku je možné vyzdvihnúť aj osobne v kamennej predajni v rámci pracovného času. Kontakt

a informácie o otváracích hodinách nájdete na stránke http://www.velvet.sk/index.php/kontakt

Záruka a reklamácie

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní

predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách. Oznámenie musí kupujúci vykonať

písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení

musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

Na spotrebný tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom - to je 24 mesiacov.

Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 11.00 - 18.00 hod na telefónnom čísle

+421 914 322 931, e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou.

K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení diela, ktorého vady sú

reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd

spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje

záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia

reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom

obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade

kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla

objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti

v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej

lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie

však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí

predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal a to v nepoškodenom stave. Ak to

už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo  poškodený), musí kupujúci poskytnúť

peňažnú náhradu predávajúcemu, ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Z kúpnej ceny,

ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené

náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa:

1.1            Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade ak je spotrebiteľom, oznámi

predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu  a

 e-mailovú adresu.

1.2            Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“) poskytuje osobné údaje v rozsahu

bodu 1.1 predávajúcemu Galéria Velvet, Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice, Ing. Ľuboš Babarík

IČO: 33612145  : (ďalej ako „predávajúci“) dobrovoľne, na účel plnenia záväzku vyplývajúceho zo

zmluvného a predzmluvného vzťahu, resp. splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (predaj

a doručenie tovaru).  Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a

preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.  

 1.3            Predávajúci spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných

údajov na účel vystavenie daňového dokladu, identifikácie zákazníka, potvrdenia objednávky a to

telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registrácie na internetovom

obchode a podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na účel informovania

o zvýhodnených ponukách. Na účel objednania a kúpy tovaru sa kupujúci môže registrovať na

webovom sídle predávajúceho www.velvet.sk

 1.4            Osobné údaje zákazníka podľa bodu 1.1 predávajúci poskytne na účel dodania tovaru

spoločnosti:

Slovenská pošta, pobočka Bojnice

A. Sládkoviča 6 

972 01  Bojnice

 1.5            Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na účel marketingu (zasielanie

reklamných a propagačných materiálov) na základe súhlasu zákazníka. Zákazník vyjadrí súhlas so

spracúvaním svojich osobných údajov na účel marketingu prostredníctvom internetového obchodu

www.velvet.sk  Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,

e-mailová adresa.  Zákazník udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely

marketingu na obdobie 10 rokov.

Osobné údaje budú poskytnuté týmto tretím stranám:   ----

 1.6            Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v

súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí

bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných

údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou

u predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom

predávajúcemu.

 1.7           Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť.

 1.8           Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov,

bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v odseku 1.3. týchto obchodných podmienok.

 1.9            Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s § 6 zákona

o ochrane osobných údajov a dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov, osobné údaje

spracúva v súlade s dobrými mravmi a výlučne na účel, na ktorý boli získané. Pri spracúvaní osobných

údajov postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1.10           Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti podľa § 28 zákona o ochrane osobných

údajov od predávajúceho vyžadovať informácie:

-       či sú alebo nie sú osobné údaje o zákazníkovi spracúvané,

-       vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom

systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1, písm. a až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa

odseku 5, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovaní

operácií,

-       vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na

spracovanie

-       opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

ktoré sú predmetom spracúvania,

-       likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

-       likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

-       blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho

platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

  1.11           Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad má právo

u prevádzkovateľa namietať

-         spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na

účely priameho marketingu bez je súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

-         využívanie osobných údajov uvedených v § 10 písmena d) na účely priameho marketingu

v poštovom styku, alebo

-         poskytovania osobných údajov uvedených v § 10 odsek 3 písmena d) na účely priameho

marketingu.

-         spracúvaniu osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f), alebo g)

-         ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu

prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak takéto rozhodnutie

vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba

má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia  metódou odlišnou od

automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby

vyhovieť.

Zároveň Vám predávajúci dáva na vedomie, že osobné údaje kupujúceho na účely priameho

marketingu bez súhlasu zákazníka nespracúva!

 1.12           Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť

zákonný zástupca. Ak zákazník nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona o ochrane osobných

údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 1.13           Žiadosť zákazníka podľa odseku 1.10 a 1.11 vybaví predávajúci bezplatne alebo vybaví

bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných

nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním

informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť

žiadosť zákazníka podľa odsekov 1.10  a  1.11  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 1.14           Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných

údajov spracúva osobné údaje zákazníka na účel uvedený v odseku 1.2 týchto podmienok

prostredníctvom sprostredkovateľov:

Slovenská pošta, pobočka Bojnice

A. Sládkoviča 6 

972 01  Bojnice

Ktorý kuriér???

1.15           Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

  „Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov so spracúvaním

mojich osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v odseku 1.5 týchto podmienok

prevádzkovateľovi spoločnosti Galéria Velvet, so sídlom: Hurbanovo námestie 46, 972 01

Bojnice , IČO: 33612145 Ing. Ľuboš Babarík . Tento súhlas udeľujem na základe informácií podľa §

15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, poskytnutých predajcom v rozsahu obchodných

podmienok, zverejnených na internetovej stránke www.velvet.sk .”

Verzia 01/15 - Obchodné podmienky sú platné od  1. 2. 2016 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné

podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

2016 Galéria Velvet / Všetky práva vyhradené

Aktuálne podujatie

VÍNOŽÚR 2020

Drahí priatelia, milovníci kvalitného vína! Srdečne vás pozývame na 20. ročník
jedinečnej vínnej akcie - VÍNOŽÚR 2020, ktorá je vyvrcholením odbornej časti
medzinárodnej súťaže VÍNO BOJNICE. Viac...
 


Náhodný výber

Vida_stiavnicke_transcendento_1465.jpg

logo modre kocka

Adresa:

Galéria Velvet 
Hurbanovo námestie 46
Bojnice 972 01
Slovenská republika

Kontakt:

mobil: 0903 803 306
e-mail: galeria@velvet.sk

Nahor